PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE „ČSOB NA CESTY“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce s názvem „ČSOB Na cesty“ (dále jen „Akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce (dále jen „Pravidla“).

Pořadatel a organizátor Akce

Pořadatelem a organizátorem Akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha 5, IČO: 0000 1350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“ nebo „Pořadatel“).

Akce se týká obchodní značky ČSOB a obchodní značky Poštovní spořitelna.

Komu je Akce určena

Akce se mohou zúčastnit všichni klienti Pořadatele – fyzické osoby, kteří mají na své jméno Pořadatelem vydanou platební kartu k běžnému platebnímu účtu pro fyzické osoby vedenému v měně CZK nebo k úvěrovému účtu kreditní karty (dále jen „Účty“), shodně s navázaným celoročním cestovním pojištěním pro držitele platebních karet (dále jen „Pojištěná karta“ a „Klient“).

Akční období

Akce probíhá v období od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2021 (dále jen „Akční období“).

Účast v Akci

Klient se stává účastníkem Akce, pokud v Akčním období:

Úspěšnou aktivaci Služby potvrdí Pořadatel na obrazovce Aplikace DoKapsy. Splněním Pořadatelem požadovaných podmínek a úspěšnou aktivací služby se Klient stává účastníkem Akce (dále jen „Účastník Akce“).

Pokud během Akčního období přestane Účastník Akce splňovat podmínky Akce, zejména dojde-li k ukončení cestovního pojištění navázaného na platební kartu, automaticky zaniká jeho účast v Akci a nárok na odměny. Pořadatel Akce nemá povinnost informovat Účastníka Akce o zániku účasti v Akci. Pro opětovné zařazení do Akce je nutné opětovně aktivovat Službu a vyčkat na potvrzení úspěšné aktivace.

Odměna

Odměnou pro Účastníky Akce je:

  1. vratka ve výši 1,5 % z nákupů zboží a/nebo služeb u obchodníků (v kamenných obchodech i přes internet) nebo z výběrů z bankomatů provedených v cizí měně jakoukoli platební kartou vydanou k některému z Účtů Klienta (tedy nejen Pojištěnou kartou) - dále jen „Platby“,
  2. bezplatný výběr v cizí měně z bankomatu v zahraničí v ekvivalentu min. 1500 Kč provedený jakoukoli debetní kartou vydanou k některému z Účtů Klienta (tedy nejen debetní Pojištěnou kartou). Pro odstranění všech pochybností se výslovně uvádí, že bezplatný výběr z bankomatu se nevztahuje na kreditní karty.

Vratka se vypočítává z Plateb fakticky provedených během Akčního období, bez ohledu na datum zúčtování.

Do Plateb nejsou započítány výběry hotovosti z bankomatů v CZK nebo formou služeb Cash Advance nebo CashBack, zasílání peněz mezi kartami, transakce na České poště nebo dobíjení předplacených služeb. Dále se do Plateb nezapočítávají online sázky a hry, transakce provedené předplacenou kartou včetně jejího dobíjení a dobíjení předplacených služeb a účtů. Neodměňují se také platby kartou fakticky provedené aplikací nebo kartou jiného poskytovatele (např. CURVE card, Revolut a jim podobné), ke kterým je Pojištěná karta pouze navázaná. Neodměňují se také Platby v cizí měně, u kterých Účastník Akce při platbě svolil k přepočtu sumy nákupu podle směnného kurzu prodávajícího (tzv. DCC – Dynamic Currency Conversion, Dynamická konverze měny).

Maximální odměna Účastníka Akce za po dobu trvání Akce je 3 000 Kč.

Odměna za kalendářní měsíc bude Účastníkovi Akce připsána na Účet automaticky do 30 dnů od ukončení měsíce, za který mu odměna náleží. Pořadatel není povinen o připsání odměny Účastníka Akce informovat.

Odměna bude připsána vždy na Účet, ze kterého byly provedeny odměňované Platby (všemi platebními kartami vydanými k danému Účtu).

Účastník Akce čerpá odměny od momentu aktivace Služby, a to i v případě, že nemá sjednáno ke své kartě cestovní pojištění pro držitele platebních karet. Podmínkou získání odměny je sjednání cestovního pojištění do 7 kalendářních dnů od aktivace Služby. Případné naúčtované poplatky za výběry z bankomatů v zahraničí budou klientovi vráceny na účet do 60 dnů.

V případě podezření na nekalé jednání příčící se dobrým mravům je Pořadatel oprávněn odměnu trvale zadržet bez nutnosti informování Účastníka Akce.

Informace Účastníka Akce o zpracování osobních údajů

Účastník Akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání odměny, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce, a to jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu a čísla Pojištěné karty a dalších platebních karet vydaných ke stejnému účtu jako Pojištěná karta. Dále bude zpracovávat transakční historii plateb včetně sortimentních kódů obchodníků (tzv. MCC – Merchant Category Code). Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro poukázání odměny a případných reklamačních řízeních, tj. nejpozději do 31. 12. 2021.

Informace ČSOB o zpracování osobních údajů, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na www.csob.cz/osobni-udaje.

Závěrečné ustanovení

Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění, ani měnit za výhry či bonusy z jiných akcí.

Jako příjemce odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím odměny.

Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním odměny.

Pořadatel neodpovídá za vady, škody či ztráty vzniklé v souvislosti s nákupem, za který byla Klientovi přiznaná odměna.

Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Účastníka Akce, které bude v rozporu s těmito Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Pořadatele, vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získané odměny nebo možnost vyloučení Účastníka Akce z Akce bez náhrady.

Tato Pravidla jsou přístupná na www.csob.cz/nacesty a každý Účastník Akce s nimi vyslovuje svůj bezvýhradný souhlas aktivací Služby.

Jakákoliv případné změna Pravidel bude zveřejněna na tomto odkazu, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.

V Praze, dne 1. 9. 2020